Algemene voorwaarden

Behoudens een uitdrukkelijke afwijking bij schriftelijke overeenkomst zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Expo de Kempen.

  1. Prijsoffertes worden steeds ter informatieve titel gegeven en zijn bijgevolg niet bindend voor Expo de Kempen. Bestellingen zijn geldig na aanvaarding en bekrachtiging door een bevoegd persoon van de firma Expo de Kempen.
  2. Elke annulering van een feest of evenement dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering van een bestelling is Expo de Kempen gerechtigd de door haar gemaakte kosten, de door haar aangegane verbintenissen en de door haar gepresteerde werkuren tot op datum van annulering aan te rekenen aan de besteller. In geval van annulering voor resp. 3 maanden, 1 maand of 1 week voor de feestdatum is de besteller tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van resp. 15 %, 25% of 50% op de waarde van de bestelling, zonder dat de totale vergoeding aan Expo de Kempen de waarde van de bestelling mag overschrijden. De Vesten is gerechtigd de forfaitaire schadevergoeding te verrekenen met het betaalde voorschot.
  3. Alle protesten betrekkelijk de facturen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid gebeuren bij schrijven binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum.
  4. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. De betaling is draagbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 10% per jaar worden aangerekend. Daarenboven zal bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn welke conventioneel en forfaitair wordt bepaald op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50,00 euro.
  5. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Zelf een event

Plannen?